...

އެސެޓް ރިކަވަރީގެ ޤައުމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ފަހަތުގައިއޮތީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތް - އޭސީސީގެ ރައީސް

އެސެޓް ރިކަވަރީގެ ޤައުމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މިފަށާ މަސައްކަތުގެ ފަހަތުގައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ސަބަބުން ގެއްލިދާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތްކަމަށް އޭސީސީގެ ރައީސް ޢާދަމް ޝާމިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެސެޓް ރިކަވަރީގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އޭސީސީގެ ރައީސް އާދަމް ޝާމިލް ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުން ދައުލަތުން ގެއްލިގެންދާ ފައިސާގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުކަން ދިރާސާތަކުން ހާމަވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއީ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ސުކޫލެއް، ހޮސްޕިޓަލެއް، ނުވަތަ ބަނދަރެއް އެޅުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފަދަ ފައިސާގެ އަދަދުތަކެއްކަމަށައި، އެކަމުން އެނގިގެންދަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގެ ގެއްލުމުގެ ބޮޑު މިންވަރުކަމަށެވެ.

"ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ގެއްލިގެންދަނީ، ރައްޔިތުންގެ އުފަލާ ހިތްހަމަޖެހުމާ ތަރައްޤީ އޭގެން ހޯދައިދޭން ކަނޑައަޅާ ފައިސާކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނެތް" ޝާމިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަޢުލަތުގެ ކަމާގުޅުން ހުރި މުޢައްސަސާތަކަށް އެފަދަ ނޭދެވޭކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަނބުރާ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް، މުއްސަސާތަކުގެ ކިބައިގައި ހުރި ކެރުންތެރިކަމާއި ޤާބިލިއްޔަތުގެ ބޭނުންކޮށް، ގެއްލިގެންދާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދައިދޭން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރަންޖެހޭކަމުގައި ޝާމިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްނިޔަތް ޚާލިސްކަމާއެކު އޮތީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ނުބައި ޢަމަލުތަކުން ގެއްލިދާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަނބުރާ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް، ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް، ނަތީޖާ ނެރެވޭ ނިޒާމަކަށް މި ނިޒާމު ހެދުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތްކަމަށްވެސް ޝާމިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެ، އެ މަސައްކަތުގައި ކާމިޔާބު ހޯދިދާނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެއްގަލަކަށް އަރައި، ކުރާން ހުރި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މަގުޗާޓެއް އެކުލަވައިލުން މުހިއްމުކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ގެއްލޭ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ވެއްދެމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރާ ވާހަކަ ދެކެވޭއިރު،  ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި މިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޖާގައޮތްކަމަށް ދެކޭކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤާއުމުތަކުގައި މިފަދަކަންކަން އޮންނަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްވަނީ އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

އެސެޓް ރިކަވަރީގެ ޤައުމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތަށް އެކުލަވާލި ފަންނީ ކޮމެޓީގެ ދައުރު މިކަމުގައި އިންތިހާއަށް މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް، އެދެވޭފަދަ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެދިނުމަށް ޝާމިލްވަނީ ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ.