ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
އެޓޭޗްމަންޓުތައް އެޓޭޗް ކުރެވޭނެ ބާވަތްތައް: ޕީޑީއެފް, ފޮޓޯ | ގިނަވެގެން: 4 އެމް.ބީ
ފައިލްގެ ސައިޒު ލިމިޓަށްވުރެ ބޮޑު
ފައިލްގެ ސައިޒު ލިމިޓަށްވުރެ ބޮޑު