މުޙައްމަދު ސަލީމް's profile photo

މުޙައްމަދު ސަލީމް

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަލީމް އަކީ 04 ޑިސެންބަރު 2019 އިން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުން ބަލަހައްޓާ އެންމެ އިސް ފަރާތެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަލީމް އަކީ އެޑިއުކޭޝަނަލް ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާރސް ޙާޞިލް ކޮއްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މަރިޔަމް ސާއިމާ's profile photo

މަރިޔަމް ސާއިމާ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ސާއިމާ އަކީ ކޮމިޝަންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑް އެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްރޮކިއުމެންޓް، ފައިނޭންސް. އައި.ޓީ އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޟަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ސާއިމާ ވަނީ މާސްޓާސް އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙާސިލުކުރައްވާފައިވާފައެވެ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ދާއިރާގައި 09 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ، މަރިޔަމް ސާއިމާ ކޮމިޝަނާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 13 ނޮވެންބަރު 2022 ގައެވެ.

ފާޠިމަތު އާސާން's profile photo

ފާޠިމަތު އާސާން

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އާޝާންއަކީ ކޮމިޝަންގެ ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ޔުނިޓް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމާއި، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ރާވައި ހިންގުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖް ކުރުމާއި މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އާޝާންއަކީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މާސްޓާރސް ޑިގްރީ ޙާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ފައިނޭންސް ދާއިރާގައި 7 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ އާޝާން ކޮމިޝަނާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 15 ޖުލައި 2021 ގައެވެ.

ހަސަން މަނިކް's profile photo

ހަސަން މަނިކް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ބިޔުރޯ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކު އަކީ 13 ޑިސެންބަރު 2007 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ ބިޔުރޯ ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮމިޝަނުގެ ސްޓެރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން މެމްބަރުންގެ ބިޔުރޯއަށް ޙަވާލުކުރެނޭ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތް އެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރުވުމާއެކު މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުން ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒުވަމުންދާ މިންވަރު ބެލުން ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކު އަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލް ކޮއްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަޙްމަދު އަމީން's profile photo

އަޙްމަދު އަމީން

އެސިސްޓެންޓް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަމީން އަކީ 15 ޖޫން 2021 ން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓު ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ އަޙްމަދު އަމީންއަކީ އެކައުންޓިންގގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީއާއި، އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ލީޑަރޝިޕްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ މަޤާމު އަމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 15 ޖޫން 2021 ގައެވެ.

މާޖިދު ޙަސަން's profile photo

މާޖިދު ޙަސަން

އެސިސްޓެންޓް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް

އަލްފާޟިލް މާޖިދު ޙަސަން އަކީ 17 ޖުލައި 1995 ން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. ރަޖިސްޓްރަރއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބަލައިގަނެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ޝަކުވާތައް ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔާތު އަދާކުރައްވާނީ މާޖިދުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓުންނެވެ. އަލްފާޟިލް މާޖިދު ޙަސަންއަކީ ކޮމިޝަނުގެ އެކި މަޤާމުތަކުގައި 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ، ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ހާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މުޙައްމަދު ޝިމާޙް's profile photo

މުޙައްމަދު ޝިމާޙް

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް

ފާތިމަތު އިބްނާ's profile photo

ފާތިމަތު އިބްނާ

ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިވެންޝަން

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އިބްނާ އަކީ 15 ފެބްރުއަރީ 2015 ން ފެށިގެން މިކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އިބްނާއަކީ ޔުނިޓް ހެޑްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަންގެ ރިސަރޗް ޔުނިޓް ހިންގާ ބެލެހެއޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވާ ފަރާތެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، ކޮރަޕްޝަންގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާއި ކޮރަޕްޝަން ވިޔަނުދިނުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ރިސްކް އެސެސްމަންޓްތައް ހެދުމާއި އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލަފާދިނުމާއި އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުންވެސް ހިމެނެއެވެ. އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އިބްނާއަކީ ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް އޭސް އަ ސެކަންޑު ލެންގުއޭޖުގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ.