މި ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަކީ، ދިގުރާސްތާގެ އިސްތިރާތީޖީ ވައްޓަފާޅިއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޝަނުގެ 3 ވަނަ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެވެ. ކޮމިޝަނުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރުން 2014 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުން 2019 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށެވެ. މި ހިނގާ އަހަރާއެކު ފަސްއަހަރަށް އަމާޒުކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި މިވާ ސްޓެރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގެ (2020-2024) މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، މި މުއައްސަސާގެ ތަޞައްވުރަށް ވާޞިލިވުމަށްޓަކައި، އެކަށައެޅިފައިވާ އަމާޒުތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސާފު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލުމެވެ. މި ޕްލޭނުގައި އިސްކަންދޭ މައިގަނޑު 4 ދާއިރާ އެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ؛

ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް، އެންމެ އިސްކަންދެވޭ އެއް ކަމަކަށްވާނީ، އަހަރުމެންގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމާއި، މަޝްޢޫލުވެރިކުރުމުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުން ތަރައްޤީކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް އިންވެސްޓުކުރުމެވެ. ކޮމިޝަނުގެ އަމާޒަކީ، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ޚާއްޞަވެފައިވާ މުވައްޒަފުން ތިބުމާއެކު ޕްރޮފެޝަނަލް، ޒަމާނީ މަސައްކަތު މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމާއި، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބިނާކުރުމެވެ. އަދި، މުއައްސަސާގެ ތަޞައްވުރަށް ވާޞިލުވުމަށް، އެއް އަމާޒެއް ހިފައި، އެއް ޔުނިޓު އަނެއް ޔުނިޓަށް ވާގިވެރިވެ އެހީތެރިވެގެން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަންނަން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

 • މަޤްޞަދު 1.1: އަގުކުރުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވޭ ޘަޤާފަތެއް އޮތް ހަރުދަނާ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ބިނާކުރުން
 • މަޤްޞަދު 1.2: ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމާއި، އިޚްލާސްތެރި މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުން
 • މަޤްޞަދު 1.3: ޖަވާބުދާރީވުން ހަރުދަނާކޮށް ނަތީޖާ ނެރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުން

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ މަބްދައުތަކާއި، ހަރުދަނާ ހިންގުމުގެ މިންގަނޑުތައް އެއްގޮތް ކޮށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކުންވެސް އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަހަރެމެން ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ކުރާ ގޮތްތަކުގައި ހުރި އެއްގޮތްކަންކަމާއި ބަދަލުވުންތަކާއި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލު ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ ސަބަބުތަކާއި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލު ހިންގޭ ގޮތަށް ނިޒާމުގައި ހުރި ބާގަނޑުތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އަހަރެމެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެއްއަމާޒުކުރެވި ގުޅުވާލުމަށް ކުރެވެން ހުރި އެންމެހައި ކަންކަން އަހަރެމެން ކުރާނަމަވެ. މީގެ އިތުރުން، ތަޙުޤީޤުތަކުންނާއި، ދިރާސާތަކުން ދެވޭ އިރުޝާދާއި ލަފާ ތަންފީޒުކުރުމަށް އިދާރާތަކާއެކު އެކުވެގެން އަހަރެމެން މަސައްކަތްކުރާނަމެވެ.

 • މަޤްޞަދު 2.1: ކޮރަޕްޝަނުގެ ހިރާސް އަދި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުން ނަތީޖާ ނެރެވޭ މިންވަރުގެ 'އެމްޕިރިރިކަލް ދިރާސާކުރުން
 • މަޤްޞަދު 2.2: ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކާއި އޭގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ހަރުދަނާކުރުން
 • މަޤްޞަދު 2.3: ދެގޮތެއް ނުވެ އެކުގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ބައިވެރިންތަކެއްގެ ކޯލިޝަނެއް ޤާއިމްކުރުން

ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ މައިގަނޑު އެއް މަބްދައުއަކީ، އިންސާފުވެރި، ނަތީޖާނެރެވޭފަދަ ޢަދުލުވެރިކަމެވެ. ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައިވެސް، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ނަތީޖާ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ތަޙުޤީޤި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކޮށް، ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަންގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާއެއްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އަދި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ގެއްލޭ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ވެއްދުމުގެ ކާމިޔާބު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

 • މަޤްޞަދު 3.1: ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި، އުކުޅުތައް އުނގެނުމާއި، ނަތީޖާ ނެރެވޭނެފަދަ އާލަތްތަކާއި ހައި-ކޮލިޓީ ސިސްޓަމްތައް ހޯދުން
 • މަޤްޞަދު 3.2: އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ދެފުއްފެންނަ، ނަތީޖާ ނެރެވޭފަދަ، އަވަސް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބެލުން
 • މަޤްޞަދު 3.3: ކުށްވެރިންނާމެދު ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ސަބަބުން ގެއްލިފައިވާ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދޭކަން ކަށަވަރުކުރުން (އެސެޓް ރިކަވަރީ)

ބޭނުންވާ މަޢުނަވީ ބަދަލު ޙާޞިލުކުރުމަށް، ކާމާގުޅުންހުރި އެންމެހައި އިދާރާތަކާއެކު، ގުޅިގެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު އަހަރެމެން އިތުރުކުރާނަމެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އެންމެހައި ކުށްތައް ހިންގިޔަ ނުދިނުމަށާއި، ހުއްޓުވުމަށާއި، މަނާކުރުމަށާއި، އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަދަބު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމަށް އަހަރެމެން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި ކުރިޔަށް ގެންދާނަމެވެ. އަދި، ކޮރަޕްޝަނުގެ ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންނާއި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަހަރެމެން ދޫނުދީ ކުރާނަމެވެ.

 • މަޤްޞަދު 4.1: އާންމުންނާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކޮމިޝަނަށް ކުރާ އިތުބާރު އިތުރުކުރުން
 • މަޤްޞަދު 4.2: ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އިސްލާޙުކުރުން
 • މަޤްޞަދު 4.3: ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރާ މުޖުތަމަޢުއެއް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ތަޢުލީމުގެ ޛަރީޢާއިން ޤާއިމްކުރުން

އިސްކަންދޭ މި ދާއިރާތަށް އެކަށައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނީ، ކޮމިޝަނުގެ އިޚްތިޞާޞަށާއި، ޤާނޫނީ ޒިންމާތަކަށާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި، އާންމުންގެ ފަރާތުން ހޯދިފައިވާ އިރުޝާދާއި، ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މާޒީން ދަސްވެފައިވާ ފިލާވަޅުތަކަށެވެ. އިސްކަންދޭ ދާއިރާތައް އެކަށައަޅާފައިވާނީ، ކުރިމަގުގައި ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަންގެންދާނެ ކަންކަމުގެ އާރުކާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި، މަގުދައްކައިދޭނެ ފަދައިންނެވެ. މަޤްޞަދަކީ، އަބަދުމެ އިތުރު ކުރިއެރުމަށް ވިސްނާ، ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ދެމިތިބޭ، ނަތީޖާ ނެރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާއަކަށް ކޮމިޝަން ހެދުމެވެ.