މަޢުލޫމާތާއި އިރުޟާދު

  1. ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. މައްސަލައިގެ އަޕްޑޭޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  2. ވިސްލްބްލޯވަރަކަށް ކޮމިޝަންއިން ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެއެވެ.
  3. ފޯމު ފުރަންވާނީ ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން، ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ދެލިންނެވެ.
  4. މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ދެވެންއޮތް އެންމެ ގިނަ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
  5. މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ހިމަނަން ބޭނުންނަމަ، އިތުރު ކަރުދާސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
  6. ފޯމުގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު (*) ހިމަނާފައި ނުވާނަމަ ފޯމު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
  7. ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ޕްރޮކިއުމެންޓް މައްސަލައެއްނަމަ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެ ޕްރޮކިއުމެންޓެއް ހިންގި އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
  8. ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއްނަމަ، އެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް
މައްސަލަ
މައްސަލައާ ގުޅޭ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު
ކުރީން މި މައްސަލަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ (މައްސަލަ އެހެން ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ މިބައި ފުރިހަމަނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް) ޕްރޮކިއުމަންޓް މައްސަލައެއްނަމަ
ވަޒީފާގެ މައްސަލައެއްނަމަ
އެހެން ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއްނަމަ
(މައްސަލަ ހުށަހެޅި ލިޔުމާއި، އިދާރާއިން ދިން ޖަވާބު މި ފޯމުގެ ފަހުސަފުހާގައި އަޕްލޯޑް ކުރައްވަންވާނެއެވެ.)
މައްސަލަ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް
މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ މީހުންނާއި ހެކި ޤަރީނާ މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތްތައް
މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ މީހުންނާއި ހެކި ޤަރީނާ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު
އެޓޭޗް ކުރެވޭނެ ބާވަތްތައް: ވޯޑް, އެކްސެލް, ޕީޑީއެފް, ފޮޓޯ
ފައިލްގެ ސައިޒު ލިމިޓަށްވުރެ ބޮޑު
0 ފައިލް އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުކަން ޔަޤީންކުރައްވާ.

އަދި ފޯމު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ބަޓަނަށް ކްލިކް ކުރައްވާ.