މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް
ކުރީން މި މައްސަލަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ (މައްސަލަ އެހުން ފަރާތަކައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ މިބައި ފުރިހަމަނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް)
ޕްރޮކިއުމަންޓް މައްސަލައެއްނަމަ
ވަޒީފާގެ މައްސަލައެއްނަމަ
އެހެން ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއްނަމަ
މައްސަލަ ރެޖިސްޓްރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ލިބެން ބޭނުންވާ ގޮތް
މައްސަލަ
ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައް
މައްސަލައާ ގުޅޭ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް
މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ މީހުނާއި ހެކި ޤަރީނާ
މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތްތައް
އިތުރު މަޢުލޫމާތު
0 ފައިލް އެޓޭޗް ކުރެވިފައި