މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް
ކުރީން މި މައްސަލަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ (މައްސަލަ އެހުން ފަރާތަކައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ މިބައި ފުރިހަމަނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް)
ޕްރޮކިއުމަންޓް މައްސަލައެއްނަމަ
ވަޒީފާގެ މައްސަލައެއްނަމަ
އެހެން ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއްނަމަ
މައްސަލަ ރެޖިސްޓްރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ލިބެން ބޭނުންވާ ގޮތް
މައްސަލަ
ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައް
މައްސަލައާ ގުޅޭ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު
މައްސަލަ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް
މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ މީހުނާއި ހެކި ޤަރީނާ މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތްތައް
މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ މީހުނާއި ހެކި ޤަރީނާ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު
އެޓޭޗް ކުރެވޭނެ ބާވަތްތައް: ވޯޑް, އެކްސެލް, ޕީޑީއެފް, ފޮޓޯ
ފައިލްގެ ސައިޒު ލިމިޓަށްވުރެ ބޮޑު
0 ފައިލް އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުކަން ޔަޤީންކުރައްވާ.

އަދި ފޯމު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ބަޓަނަށް ކްލިކް ކުރައްވާ.