...

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް އެސެސްމެންޓް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ވޯކްޝޮޕްއެއް އޭސީސީގައި ފަށައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ) އާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އާ ގުޅިގެން "ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް އެސެސްމެންޓް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް" ވޯކްޝޮޕްއެއް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފިއެވެ. މި މާރިޗު މަހުގެ 25 އިން 27 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ވޯކްޝޮޕްގެ މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވިފައިވާ ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަން މެނޭޖްކޮށް ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމެވެ. އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ވޯކްޟޮޕް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވަނީ ޔޫއެންއޯޑީސީގެ ރީޖަނަލް އެޑްވައިޒަރެއް ކަމުގައިވާ ޒޮރާނާ މާކޮވިޗް އަދި އެކްސްޕާރޓް ސްޕީކަރ، ކޮންސްޓެންޓައިން ޕެލިކާރސްކީއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި އެސީސީގެ ކަމާގުޅުންހުރި ސެކްޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ އެހެންބައެއް އިދާރާތަކުންވެސް ބައިވެރިވެއެވެ.