އިބްރާހީމް ޝަކީލް's profile photo

އިބްރާހީމް ޝަކީލް

މެމްބަރު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަކީލް ވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް ޙާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. ސްރީލަންކާގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއިން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އިބްރާހީމް ޝަކީލް ވަނީ މެލޭޝިއާގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖު އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އިނޮވޭޝަން އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ވިތް ސްޕެޝަލިޒަމް އިން ފޮރެންސިކް ކޮމްޕިއުޓިންގ އިން ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

އިބްރާހީމް ޝަކީލްއަކީ ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން 2002 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، އައި.ޓީ އިންސްޓްރަކްޓަރ އެއްގެ ގޮތުގައި އެންސްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު 2006 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތްގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮފީހުގައި ޑޭޓާ އެސިސްޓެންޓް އެއްގެ މަޤާމް އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިބްރާހީމް ޝަކީލް އަކީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގިނަ މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން 2010 ވަނަ އަހަރުން 2013 ވަނަ އަހަރަށް ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރުކަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު 2014 ވަނަ އަހަރުން 2015 ވަނަ އަހަރަށް ދިރާގުގެ ބިޒްނަސް އިންޓެލިޖެންސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޑިނޭޓަރުކަން ކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ޗީފް އެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަކީލް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތެވެ. ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަނުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަކީލް ހުންނެވީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ އޮފިސަރ އިންޗަރޖްގެ މަޤާމުގައެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަކީލް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ 25 އޮގަސްޓް 2019 ގައެވެ.

މާލީ ބަޔާންތައް