ފާޠިމަތު އަނޫލާ's profile photo

ފާޠިމަތު އަނޫލާ

ނާއިބުރައީސް

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އަނޫލާ ވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އިން އެލް.އެލް.ބީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.

ޑިސެންބަރު 2006 ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އޮކްޓޫބަރު 2016 ގެ ނިޔަލަށް، ފާޠިމަތު އަނޫލާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އެކި މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު ފާޠިމަތު އަނޫލާ ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާ ދޫކުރިއިރު، އަދާކުރަމުން ދިޔައީ ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ޔުނިޓުގެ ހެޑްޝިޕްގެ ރޯލެވެ. އޭގެފަހުން، ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ފެއްޓެވިއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރިއިރު، ފާޠިމަތު އަނޫލާ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ދިޔައީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީގައެވެ.

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި އެހެނިހެން ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ފާޠިމަތު އަނޫލާ އިސް ރޯލެއް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، UNODC އަދި UNDP ފަދަ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއަ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއްގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ޤާނޫނުތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކޮށް، އެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ނަގައި ދިނުމުގައި ފާޠިމަތު އަނޫލާ ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ފާޠިމަތު އަނޫލާއަކީ United Nations Convention against Corruption (UNCAC) އާއި ގުޅިގެން ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވަރމެންޓަލް އެކްސްޕަރޓުން ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި، މި ކޮންވެންޝަން އާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި ފާޠިމަތު އަނޫލާގެ ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އަނޫލާ، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ 09 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގައެވެ. އެއަށްފަހު، އެދުވަހު ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށްވެސް ހޮވިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.


މާލީ ބަޔާންތައް