މަރްޔަމް ޝިއުނާ's profile photo

މަރްޔަމް ޝިއުނާ

ރައީސް

އަލްފަޟިލާ މަރްޔަމް ޝިއުނާ ވަނީ މާސްޓަރސް އިން ސައިންސް އިން ވަޔަލަންސް، ކޮންފްލިކްޓް އެންޑް ޑިވޮލޮޕްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަން ގެ ސްކޫލް އޮފް އޮރިއެންޓަލް އެންޑް އެފްރިކަން ސްޓަޑީޒް އިން މާސްޓަރސް ހާޞިލްކުރެއްވުމުގެ ކުރިން މަރްޔަމް ޝިއުނާ ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަން، ބަރކްބެކް ކޮލެޖުން ޕޯސްގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް އިން ޕޮލިޓިކްސް ހާޞިލްކުރުމުގެ އިތުރުން ހަމަ އެ އަހަރު ޔޫކޭގެ ޗާރޓަޑް މެނޭޖްމަންޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އިން ސެޓްފިކެޓް އިން މެނޭޖްމަންޓް ހާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. މަރްޔަމް ޝިއުނާ ބެޗަލަރސް ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރައްވާފައިވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރު ލަންޑަން މެޓްރޮޕޮލިޓަން ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ. މަރްޔަމް ޝިއުނާއަކީ ލަންޑަން މެޓްރޮޕޮލިޓަން ޔުނިވަރސިޓީއިން 'ޑައޭން ޝެރީ ޕްރައިޒް ފޯރ އެކަޑެމިކް އެކްސެލެންސް' ހާޞިލްކުރައްވާ އަދި ޔުނިވަރސިޓީ ބްރޫނާއީ ދާރުއްސަލާމް އިން، ވިދިވިދިގެން ދެއަހަރު އަންޑަގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމުން 'ބުކް ޕްރައިޒް' ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުކެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އެންމެފަހުން މަރްޔަމް ޝިއުނާ އަދާކުރެއްވީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ރާއްޖޭގެ ގޮފި، ޓްރާންޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މަޤާމެވެ. މި މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވާ އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކާ ދިރާސާކޮށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކޮށް ހިންގުމާއި، އިންތިޚާބުތަކުގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އިންތިޚާބުތައް އޮބްޒަރވްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އޯ.ސީ.ސީ.އާރު.ޕީ ފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތަޙުޤީޤީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި، އަދި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އޮތް ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނު، އަދި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ފަދަ ޤާނޫނުތަކަށް ވަކާލާތުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މަރްޔަމް ޝިއުނާއަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ، 24 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އެޑްވައިސަރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުކަންވެސް އަދާ ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ވަރލްޑް ބޭންކް ފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މަރްޔަމް ޝިއުނާ އަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ގަވަރނަންސްއާއި ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކި ކޮންފަރެންސްތަކުގައި އަދި މަޖައްލާތަކުގައި ދިރާސީ އަދި އެނެލިޓިކަލް ކަރުދާސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މަރްޔަމް ޝިއުނާއަކީ ތަފާތު އެކި ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ހާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގެ ޑެސްކް އޮފިސަރ ޓްރެއިނީގެ މަޤާމް 2004 ވަނަ އަހަރު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރެއްވުމަށްފަހު، ޔޫކޭގެ ބަރކްބެކް ކޮލެޖްގެ ޕްރޮގްރާމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއެއްގެ މަޤާމް 2008 ވަނަ އަހަރުން 2010 ވަނަ އަހަރަށް އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު، ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަންޑަންގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ/ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޤާމް 2010 ވަނަ އަހަރުން 2011 ވަނަ އަހަރަށް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝިއުނާ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ 09 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގައެވެ. އެއަށްފަހު، އެދުވަހު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށްވެސް ހޮވިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މާލީ ބަޔާންތައް