ފައިލް

  • އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތު ޓީޝާޓު ދޫކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލް