ފައިލް

  • ވިސްލްބްލޯކުރުމާއި ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު