ފައިލް

  • ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ތަމްރީނުދިނުމާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުސޫލު
  • ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ތަމްރީނުދިނުމާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުސޫލަށް ގެނެވޭ 1 ވަނަ އިސްލާޙު