ފައިލް

  • އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިސްލާހު
  • އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު