ފައިލް

  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު
  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނަށް 3 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު