ފައިލް

  • ކޯވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލު