މަޢުލޫމާތާއި އިރުޟާދު

  1. ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. މައްސަލައިގެ އަޕްޑޭޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  2. ވިސްލްބްލޯވަރަކަށް ކޮމިޝަންއިން ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެއެވެ.
  3. ފޯމު ފުރަންވާނީ ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން، ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ދެލިންނެވެ.
  4. މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ދެވެންއޮތް އެންމެ ގިނަ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
  5. މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ހިމަނަން ބޭނުންނަމަ، އިތުރު ކަރުދާސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
  6. ފޯމުގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު (*) ހިމަނާފައި ނުވާނަމަ ފޯމު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
  7. ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ޕްރޮކިއުމެންޓް މައްސަލައެއްނަމަ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެ ޕްރޮކިއުމެންޓެއް ހިންގި އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
  8. ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއްނަމަ، އެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެކަމުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
Complainant Information
Complaint
Suspected Organization
If the complaint is submitted to another commission (if not, no need to fill this part) If it is a procurement complaint
If it is an employment complaint
Other complaints
(Attach both filed complaint and answer from commission at the end of this form)
Complaint
Accused
Witness, Evidence and Circumstantial Evidence Persons who witnessed the crime
Witness, Evidence and Circumstantial Evidence
More Information
Allowed file types: Word, Excel, PDF, Image
File size too large
0 File Attached

Please ensure that the provided information is correct.

Click the Submit button below to send us the form.