އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 އަށެވެ.

ހުށަހަޅާނެ ވަގުތު

ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާ ކަމުގެ ޝައްކުކުރެވި ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެ މައްސަލަތަކުގެ ބައިގައި ފާހަގަކޮށްފައި އެވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ހިނގާކަމަށް  ނުވަތަ ހިންގަން އުޅޭކަމަށް ނުވަތަ ހިނގައިފި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހިސާބަކީ،  އެކަން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވީ ވަގުތެވެ.

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭނީ، ހުށަހަޅާއިރު އެކަމެއް ހިނގިތާ 10 އަހަރު ހަމަނުވާ މައްސަލަތަކެވެ. ނަމަވެސް، އެ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު، އެ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިނުވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ އެ ސަބަބަކީ މަޤްބޫލު ސަބަބެއްކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެކަމަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އަދި މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި، އެ މައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×