އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 އަށެވެ.

ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި، ތަކެތި

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ގޮތްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

  • ފޯނުން
  • ލިޔުމުން
  • ފެކްސްއިން
  • އީ-މެއިލްއިން
  • އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެގެން
  • އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް


އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×