ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި، ތަކެތި

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ގޮތްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

  • ފޯނުން
  • ލިޔުމުން
  • އީ-މެއިލްއިން
  • އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެގެން
  • އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް


އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×