ހޭލުންތެރިކުރުމާގުޅޭ ޕޯސްޓަރ / ކުރެހުން

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕޯސްޓަރ ލީފްލެޓް، ބްރޯޝަރ، ކަލަންޑަރު ލުއިފޮތް ފަދަ ޕްރިންޓް މެޓީރިއަލްސް އުފައްދާ ޢާއްމު ކުރެއެވެ. މި ބައިގައި މިވަނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަނުން އެކި އަހަރު، ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގައި އުފައްދާ، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. މިތަކެތީގެ އަސްލު ނުގެއްލޭނެހެން، ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންވެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×