ކިޔަމާ ކިޔަމާ

މި ޕްރޮގްރާމަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 6 އަހަރާ 10 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިބުރަތްތެރި ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން، ކުދިންގެ ކިބައިގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަމާއި، ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ނަޒާހަތްތެރި ކުއްޖަކަށްވުން މުހިއްމުވަނީ ކީއްވެގެންކަމާއި، އެކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއި، އަދި ކުދިންގެ އުމުރުފުރާއާ ގުޅޭ މިސާލުތައް ހިމަނައިގެން ނަޒާހަތްތެރިވުމަށް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވިސްނަންވީ ކަންތައްތަކާއި، ކުރެވިދާނޭ ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އަލިއަޅުވާލެވެއެވެ.

  • 404 ނުފެނުނު - އެރާރ

    


އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×