އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން – އަތޮޅުތައް

މިޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށާއި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު އެ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަނުން ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ޓްރެއިނިންގތަކެކެވެ. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ހިންގަނީ 2 ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމަކީ ‘އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް” އެވެ. ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމަކީ ‘ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮގްރާމް’ އެވެ. މިގޮތުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޓެރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި އަލިއަޅުވާލެވެނީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަނާއި، ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށާއި ގަވައިދުތަކުގެ މުހިއްމުބައިތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް ޓްރެއިނިންގގައި ބައިވެރިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބާބަށް އަހުލުވެރިކުރެވެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×