ހޭލުންތެރި ކުރުމާގުޅޭ މަޒުމޫނު

މި ބައިގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ ކޮރަޕްޝަނާމެދު ޢާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މި ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފާތު މަޒުމޫނުތަކާއި ލިޔުންތެކެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×