އިންޓަލިޖެންސް ބޭސްޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އޭސީސީއިން ބައިވެރިވެއްޖެ | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އިންޓަލިޖެންސް ބޭސްޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އޭސީސީއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

24 Jul 2018

މެލޭޝިއާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އެކަޑެމީ (މާކާ) އިން މި ޖުލައި މަހުގެ 23 އިން 27 އަށް މެލޭޝިއާގައި ކުރިގެންދާ “އިންޓަލިޖެންސް ބޭސްޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން” ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ފަރާތުން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ. މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި އޭސީސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙައްމަދު އެވެ.

މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ‘އިންޓެލިޖަންސް’ ބޭނުންކޮށްގެން ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގުމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުންހިމެނެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×