2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގެ “ބިތުފަންގި” ބުލެޓިން ނެރެފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގެ “ބިތުފަންގި” ބުލެޓިން ނެރެފި

23 Jul 2018

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކޮންމެ ކުއަރޓަރއަކު ނެރޭ “ބިތުފަންގި” ބުލެޓިންގެ ވޮލިޔުމް 3 ގެ ފުރަތަމަ އަދަދު ނެރެފިއެވެ. “ބިތުފަންގި” ބުލެޓިންގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮމިޝަނުން ކުރާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް އާންމުންނަށް ހާސާކުރުމާއި، ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާ މެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމެވެ.

މި ބުލެޓިންގައި، ކޮމިޝަނުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގެ ތެރޭގައި ބަލައި ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލައެއްގެ ޚުލާޞާ ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި، މީގެ އިތުރުން، މިކުއާޓަރގެ ކޮމިޝަންގެ ތަފާސްހިސާބާއި، ކޮމިޝަނުގެ މުހިންމު ޚަބަރުތަކުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ “އަބާންނަ” ޅެންފޮތުން ނަގާފައިވާ ޅެމެއް ހިމާނާފައިވެއެވެ. މި ބުލެޓިން ވަނީ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×