އޭސީސީގެ ބިތުފަންގި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް ވީ.އެފް.އެމް.އިން ފަށައިފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

އޭސީސީގެ ބިތުފަންގި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް ވީ.އެފް.އެމް.އިން ފަށައިފި

08 Jul 2018

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ފަރާތުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި ފަރުދުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކި މަޢުޟޫޢުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ‘ބިތުފަންގި’ ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމުގެ 05 ވަނަ ސިލްސިލާ ވީ.އެފް.އެމް. އާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަށައިފިއެވެ. ޖުމްލަ 13 ޕްރޮގްރާމް ފޮނުވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ސިލްސިލާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 10:00 ން 11:00 އަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕީޓް ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00 އިން 10:00 އަށް ގެނައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×