ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ‘ނަޒާހަތްތެރި ދަރިވަރުން’ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ‘ނަޒާހަތްތެރި ދަރިވަރުން’ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

13 Feb 2018

ނަޒާހަތްތެރި ދަރިވަރުން ބިނާ ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ފަރާތުން ސްކޫލްތަކުގެ މަތީ ޘާނަވީ ފެންވަރުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ‘ނަޒާހަތްތެރި ދަރިވަރުން’ ޕްރޮގްރާމް ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ މިމަހުގެ 11 އިން 14 ގެ ނިޔަލަށް ތަފާތު ސެޝަންތަކަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދަރިވަރުންނަށް ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ނުބައިކަމާއި، އުނގެނުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިވުމާއި، ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެއެވެ.

ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގެ ހޯލުގައި، ޖުމްލަ 265 ކުދިންނަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅުއްވާދެއްވަނީ އޭސީސީގެ ކަމާބެހޭ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×