‘މައިލްސް ފޯ ސްމައިލްސް ރަން’ ހަރަކާތުގައި އޭސީސީން ބައިވެރިވެއްޖެ | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

‘މައިލްސް ފޯ ސްމައިލްސް ރަން’ ހަރަކާތުގައި އޭސީސީން ބައިވެރިވެއްޖެ

24 Jan 2018

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އިން ރާވައިގެން ޖެނުއަރީ 19 އިން 20 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ‘ޗެރިޓީ-ރަން’ ހަރަކާތުގައި އޭސީސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ.

މައިލްސް ފޯ ސްމައިލްސް ރަންގެ ޙަރަކާތުގައި އޭސީސީގެ ފަރާތުން ތައްޔާރު ކުރި ސްޓޯލްގައި ކުޑަކުދީންނާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 19 ޖެނުއަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ. އަދި އޭސީސީ ގެ މުވައްޒަފުންވަނީ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެރިޓީ ރަންގައިވެސް ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެފައެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×