އިންޓެގްރިޓީ ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ ބިތުފަންގި ޝޯވ ކުރިއަށްގެންގޮސްފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް

އިންޓެގްރިޓީ ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ ބިތުފަންގި ޝޯވ ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

22 Nov 2017

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ އިންޓެގްރިޓީ ފެސްޓިވަލް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބިތުފަންގި ޝޯވ ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޝޯވ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ 22 ނޮވެންބަރު 2017 ގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ ބޮނޑޮގޭ ގައެވެ.

ބިތުފަންގި ޝޯވ ގައި، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އޭސީސީން ނެރެފައިވާ “ބިތުފަންގި 2” ޓީވީ ސީރީޒްގައި ހިމެނޭ 2 އެޕިސޯޑް ދައްކާފައިވެއެވެ. އަދި މިޝޯވ ބެލުމަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހާޒިރުވެފައިވެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×