ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް އޭސީސީއިން ސެޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 އަށެވެ.

ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް އޭސީސީއިން ސެޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

24 Aug 2017

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ)ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ކޯރޕަރޭޓް ޑިރެކްޓަރސް އެންޑް ސެކެރެޓްރީސް (އައިސީޑީއެސް) އާއި ވުމަން އޮން ބޯރޑްސް (ޑަބްލިޔުއޯބީ) ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައިޓްރޭނިންގ ސެޝަނެއް ނަގައިދީފިއެވެ. 21 ބައިވެރިންނާއެކު ކުރިއަށްދިޔަ މި ސެޝަން ބާއްވާފައިވަނީ 23 އޮގަސްޓް 2017ގައި ސްޓެލްކޯ ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައެވެ.

ކުންފުނިތަކާއި، ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި އޭސީސީގެ ސެޝަންގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން، ކޮރަޕްޝަން އަދި ޕްރޮކިއުމެންޓް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކަށް އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×