އޮރގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޓްރޭނިންގ ސެޝަންއެއް ބާއްވައިފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 އަށެވެ.

އޮރގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޓްރޭނިންގ ސެޝަންއެއް ބާއްވައިފި

16 Aug 2017

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން އޮރގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންއެއް، މިއަދު (16 އޮގަސްޓް 2017) އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ 30 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި މި ޓްރޭނިންގ ސެޝަން ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ، ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައުތްހެމްޓަންގެ ވިޒިޓިން ޕްރޮފެސަރއެއް ކަމުގައިވާ ސްރީ ކަންޑިއާއެވެ.

މި ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންގައި އޯގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓަކީ ކޮބައިކަމާ އަދި ޕަރސަނަލް ސްކިލް ޑިވެލޮޕް ކުރާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށް ޕްރޮފެސަރ ސްރީ ކަންޑިއާ ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×