އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ

04 Jun 2017

ޑައުނަލޯޑްއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×