“ސިންގަޕޯރސް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ސްޓްރެޓެޖީސް” ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި އޭސީސީއިން ބައިވެރިވެއްޖެ | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 އަށެވެ.

“ސިންގަޕޯރސް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ސްޓްރެޓެޖީސް” ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި އޭސީސީއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

30 May 2017

ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިންގ ސްޓޭޓްސް ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 29 މޭ 2017 ން 2 ޖޫން 2017 ށް ސިންގަޕޫރުގައި ކުރިއަށްދާ “ސިންގަޕޯރ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ސްޓްރެޓެޖީސް” ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ. މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި އޭސީސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޔަޒްމީދު މުޙައްމަދެވެ.

މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ސްޓްރެޓަޖީ ތަންފީޒް ކުރުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި ގެންގުޅޭ ފިލޯސޮފީތަކާއި ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ތަޖްރިބާ ހިއްސާ ކުރުމެވެ. މިއީ ސިންގަޕޯރގެ ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×