އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް ގރ.1 –ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް ގރ.1 –ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު

29 May 2017


އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×