އޭސީސީއިން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބަލިމީހުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އޭސީސީއިން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބަލިމީހުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

23 Apr 2017

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ބަލިމީހުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ. 2017ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އޭސީސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޙަރަކާތުގައި އެނދުމަތި ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ބަލިމީހަކަށް އޭސީސީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހަދިޔާއެއް ދީފައި ވެއެވެ.

މި ޙަރަކާތުގެ މަޤްޞަދަކީ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި މުޖުތަމަޢުގެ ހެވާއި ލާބައަށް އޭސީސީއިން އިސްނަގާ ޙަރަކާތްތެރިވުމެވެ. އަދި މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގައި ނަމޫނާ މުއައްސަސާއަކަށް އޭސީސީ ވުމެވެ. ބަލި މީހުންނަށް ކުރެވުނު ހަދިޔާއަކީ އޭސީސީގެ މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކުރެވުނު ހަދިޔާއެކެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×