އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމީޝަންގެ މެމްބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމީޝަންގެ މެމްބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

08 Apr 2010

މިކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު މިކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރު 13:30ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތާއި މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަލުވި ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×