އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހިންގަމުންގެންދާ ކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލ.އަތޮޅުގައި ހުރި ދައުލަތުގެ 55 އިދާރާއަކަށް އިރުޝާދު ދީފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހިންގަމުންގެންދާ ކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލ.އަތޮޅުގައި ހުރި ދައުލަތުގެ 55 އިދާރާއަކަށް އިރުޝާދު ދީފި

27 Jan 2010

މި ކޮމިޝަނުން ހިންގަމުންގެންދާ ކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލ.އަތޮޅުގައި ހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ފައިސާއާބެހޭ ފޮތްތަކާއި، ލިޔުންތައް ޗެކްކުރި ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިޞްލާޚުކުރައްވައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށާއި، އެކަންތައްތައް 28 ފެބްރުއަރީ 2010 ގެ ކުރިން އިޞްލާޚުކުރެއްވުމަށްފަހު، އެކަން އަންގަވައިދެއްވުމަށް ލ.އަތޮޅުގައި ހުރި ދައުލަތުގެ 55 އިދާރާއަކަށް ވާނީ އެންގިފައެވެ. އެގޮތުން އިޞްލާޚުކުރުމަށް އެންގުނު އިދާރާތަކާއި، އެއިދާރާތަކަށް އެންގުނު ކަންތައްތައް މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް (www.acc.gov.mv) ގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާނެއެވެއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×