2015 – ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އާމިނަތު މިންނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

19 Jul 2016

2015 – ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އާމިނަތު މިންނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×