ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

2014 – ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާ ޢަދަދު

27 Dec 2014

ކޮމިޝަނުން ހިންގާފައިވާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ވޯކްޝޮޕްތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކުރެވުނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. މީގެއިތުރުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށާއި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްވެސް ސެޝަންތަކެއް ނެގިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 124 ސެޝަނުގެ މެދުވެރިކޮށް 3070 ފަރާތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ.
މާލޭގައި ހިންގުނު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް
މާލޭގައި ދައުލަތުގެ 15 މުއައްސަސާއަކަށް 30 ސެޝަން ނަގައިދެވި 696 މީހުންނަށް ކޮރަޕްޝަނާމެދު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވެއެވެ.
މާލޭގައި ހިންގުނު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ސެޝަންތަކުގެ ތަފްޞީލް

Capturea1

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގުނު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
2014 ވަނަ އަހަރު 7 އަތޮޅެއްގެ 35 ރަށުގައި 94 ސެޝަނުން ޖުމްލަ 2374 ފަރާތަކަށް އޭސީސީގެ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައި ވެއެވެ.
އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުނު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

Capturea2
Capturea3

* ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ސެޝަން ހިންގިފައިނުވޭއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×