2013 – ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާ ޢަދަދު | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

2013 – ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާ ޢަދަދު

27 Dec 2013

2013 ވަނަ އަހަރު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 44 ސެޝަނުގެ ތެރެއިން މުޅި ޖުމްލަ 1492 ފަރާތަށް މި މަޢުލޫމާތުތަށްވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
މާލޭގައި ހިންގުނު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މާލޭގައި ހިންގުނު ވަރކްޝޮޕްތަށްވަނީ 06 މުއައްސަސާއަކަށް ހިންގައިދެވިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްތައް އަމާޒުކުރެވުނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި، 2013ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އިލެކްޝަން ލޯންގް-ޓަރމް އޮބްޒަރވަރުންގެ ގޮތުގައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްްގެ ފަރާތުން ޓްރެއިން ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ފަރާތްތަކަށެވެ.

Captureas as2

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގުނު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް

as3

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ވެވޭ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ވަޢުދު (އިންޓެގްރިޓީ ޕްލެޖް)
ފަރުދީ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްސަދުގައި ތަޢާރަފްކުރެވުނު ‘ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ވެވޭ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ވަޢުދު’ (އިންޓެގްރިޓީ ޕްލެޖް)ގައި ސޮއިކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވުމުން 2013 ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގެ ވަޢުދުގައި 1218 މީހުން ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.

as4


އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×