އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކޮށްފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކޮށްފި

23 May 2016

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން 23 މޭ 2016 ގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާއި ނައިބު މިނިސްޓަރުންގެ އިތުރުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީ އާއި ނައިބްރައީސާއި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީ ވާހަކަފުޅުދައްކެވިއެވެ. މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރަން ޖެހެނީ ޙަލާލުގޮތުގުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށާއި މުސާރައަކީ ތިމާއަށް ޙައްޤު އެއްޗެއްކަމުގައި ހެދުމަށް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގަނީ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ބިނާކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×