ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މިއަދުގެ އެސެންބްލީގައި އޭސީސީން ބައިވެރިވެއްޖެ | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މިއަދުގެ އެސެންބްލީގައި އޭސީސީން ބައިވެރިވެއްޖެ

21 Apr 2016

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މިއަދު ސްކޫލްތަކުގެ އެސެމްބްލީގައި އޭސީސީން މިއަދު (21 އެޕްރީލް 2016) ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ސްކޫލްތަކުގެ އެސެމްބްލީގައި އޭސީސީން ބައިވެރިވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އާލާކޮށް އިސްލާމީ ރީތި އާދަތައް އަށަގެންނެވުމަށް ބާރުއެޅުމާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ 4 ސްކޫލެއް ކަމަށްވާ، މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން އާއި، ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު އާއި، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް އަދި ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލުގެ އެސެމްބްލީގައި އޭސީސީގެ މެމްބަރުންބައިވެރިވިއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×