ބިތުފަންގި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށައިފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

ބިތުފަންގި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށައިފި

14 Mar 2016

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާއި ގުޅިގެން “ބިތުފަންގި” ސިލްސިލާ ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. 13 އެޕިސޯޑުގެ މައްޗަށް އެލުލެވޭ މި ސިލްސިލާގައި ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގެއްލުންތަކުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑްރާމާ ތަކެކެވެ.
މި ސިލްސިލާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 11:15 ގައި އަދި ރިޕީޓް ކޮންމެ ބުދަ ދުވެހެއްގެ ރޭ 00:30 ގައި ގެނެސްދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×