ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

2015 އަހަރީ ރިޕޯޓް

30 Dec 2015

  1. 2015 އަހަރީ ރިޕޯޓް

މި ރިޕޯޓަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރު: 13/2008(އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު)ގެ 31 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް

   – އެނެކްސް 1

   – އެނެކްސް 2

   – އެނެކްސް 3

   – އެނެކްސް 4

އަހަރީ ރިޕޯޓްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށްއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×