ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

ސީއެޗްއެސްއީގެ ދަރިވަރުންނަށް ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރުމާ ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި.

10 Mar 2016

ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ)ގެ ގްރޭޑް 11 އަށް އަލަށްވަން ދަރިވަރުންނަށް ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 6 މާރިޗު 2016 އިން 8 މާރިޗު 2016 އަށް ސީއެޗްއެސްއީ އެނެކްސް (ކުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް) ގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމްލަ 9 ސެޝަންގައި 381 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
މިސެޝަންގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި، ކިޔެވުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ އިތުރުން، ކޮރަޕްޝަނާއި، ޤައުމަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ސަބަބުން ލިބިގެންދާ ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައިލެވިފައިވެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×