ފާއިތުވި 2015 ވަނަ އަހަރު 2030 ފަރާތަކަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންއާގުޅޭ ތަމްރީނު ދީފި | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

ފާއިތުވި 2015 ވަނަ އަހަރު 2030 ފަރާތަކަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންއާގުޅޭ ތަމްރީނު ދީފި

28 Jan 2016

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާ މެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 2030 ފަރާތެއް ވަނީ ތަމްރީން ކުރެވިފައެވެ.  މީގެ ތެރޭގައި، މާލޭގެ އިދާރާތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން،  ޖުމްލަ 19 ސެޝަން ހިންގައި 392 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި 52 ސެޝަން ހިންގައި 807 މުވައްޒަފުންވަނީ ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ. ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކޮށް ކޮރަޕްޝަންގެ ގެއްލުން އަންގައިދިނުމާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނާ ޙިއްޞާކޮށް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އަށަގެންނެވުމެވެ.

އަދި ހަމައެއާއެކު، ކޮރަޕްޝަންގެ ގެއްލުމާމެދު ސްކޫލު ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި، ނަޒާހަތްތެރިކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 15 ސެޝަން ހިންގައި 831 ދަރިވަރުން ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޓްރެއިނިން ސެޝަންތަކުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި، ރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ޙާލަތާއި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ދައުރާއި  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ވިޔަނުދިނުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

1


އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×