އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (2019-2015)، އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސް މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު | އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (2019-2015)، އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސް މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

08 Nov 2015


އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×