ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

2014 އަހަރީ ރިޕޯޓް

30 Dec 2014

Picture3

އެނެކްސް

އެނެކްސް 1
އެނެކްސް 2
އެނެކްސް 3
އެނެކްސް 4

މި ރިޕޯޓަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރު: 13/2008(އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު)ގެ 31 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×