ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

2013 އަހަރީ ރިޕޯޓް

30 Dec 2013

މި ރިޕޯޓަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރު (13/2008)ގެ 31 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013

 

 

 

 

 

 



އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×