ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި

20 Feb 2013

DSC_0695

DSC_0721

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒްކޮއްގެން މިކޮމިޝަނުން ހިންގާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ‘ފުރަތަމަ ނަޒާހަތްތެރިކަން’ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ މަތީ ޘާނަވީ ކުލާސްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގަނީއެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×