ރަސްމީގަޑި: 08:00 ން 15:00 ށް (ސިޓީއާ ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 14:30 އަށް)

ޒިންމާދާރުވެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމް

07 Jan 2013

DSC_0017

DSC_0034

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގެ މޮޑިއުލެއްގެ ގޮތުގައި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންގެ ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޝަނެއް ހިންގާފައިވެއެވެ.އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފޯމް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ނުވަތަ ޤަރީނާތައް:

×

ޝުކުރިއްޔާ !

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

×